De maaltijd missen

Naar aanleiding van de droom die beschreven is in het artikel ‘Goed Nieuws bezorgen’ wil ik nu dieper ingaan op de – afsluitende – maaltijd.

Maaltijden zijn een onmisbaar onderdeel van het leven. Je kunt best een paar dagen zonder eten – gewild, door te vasten, of ongewild, door een tekort aan voedsel – maar uiteindelijk zal je toch (weer) moeten eten om te blijven leven. Als je niet eet, zal je sterven.

Jezus Zelf had tijdens Zijn wandel op aarde ook veel aandacht voor de maaltijden. Regelmatig lezen we dat Hij at met Zijn leerlingen, Hij voedde – op wonderlijke wijze – de menigte die naar Zijn woorden luisterde, maar ook ging Hij regelmatig aan tafel met zondaren.

In Jezus’ onderwijs en de gelijkenissen, staat ook regelmatig een maaltijd centraal. Zoals bij de bruiloft van de zoon van de koning: velen werden genodigd voor het bruiloftsmaal, maar konden – of wilden – niet komen. Daarna werden zowel goede als slechte mensen uitgenodigd. En de gast die zich niet had gekleed in bruiloftskleren, was niet welkom en werd weggestuurd.

Eten met zondaars

Op zekere dag riep Jezus Zacheüs, de hoofdtollenaar die in de vijgenboom was geklommen om Hem te zien, toe: “Kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven”. Ongetwijfeld zal Jezus met hem hebben gegeten, want Zacheüs ontving Hem gastvrij. En Jezus bracht zelfs de nacht door in het huis van deze zondige afperser. Dit leverde veel gemopper op onder de aanwezige joden. Maar in deze ontmoeting deelde Jezus naar alle waarschijnlijkheid de Boodschap van bekering, want Zacheüs zag die dag in dat hij zondig was en veranderde daardoor zijn gedrag. (Lucas 19)

Na deze ontmoeting met Zacheüs de tollenaar, reist Jezus door naar Jeruzalem waar Hij zou worden gekruisigd. Vlak voor Zijn lijden en sterven, verzamelt Hij nog één keer Zijn discipelen voor een afsluitende maaltijd: het Pesachmaal. Hier bereidt Hij Zijn leerlingen voor op wat komen gaat en verbindt dit lijden en sterven met brood en wijn, het Avondmaal, en zegt: “Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken”. (Lucas 22)

Eten in de samenkomst

Ook bij de vroege kerk stonden de maaltijden centraal in de bijeenkomsten van de gelovigen. Nergens lees je in het boek Handelingen over kerkgebouwen, preekstoel, muziekbediening, dans en vlaggen, maar wel over samen eten en dit met elkaar delen. Dit schetst een beeld van huiselijkheid en persoonlijke ontmoeting, zoals ook Jezus veelvuldig gericht was op het individu. En in zo’n samenkomst is het ook niet moeilijk om dagelijks het Avondmaal te ‘vieren’.

Nergens lees je in het boek Handelingen over kerkgebouwen, preekstoel, muziekbediening, dans en vlaggen, maar wel over samen eten en dit met elkaar delen.

In Hebreeën 10:25-26 wordt geschreven over de onderlinge samenkomst die je niet moet verzuimen. Vaak wordt dit uitgelegd als het – verplicht – bijwonen van de wekelijkse kerkdiensten. De context van de brief aan de Hebreeën betreft echter het verlossingswerk van Jezus als Hogepriester. Het Griekse woord voor samenkomst dat hier is gebruikt, is ‘episunagoge’ en dit woord komt slechts twee keer in de Bijbel voor: in Hebreeën 10 en in 2 Thessalonicenzen 2:1 waar het verwijst naar de opname van de Gemeente, de hereniging met Christus. Het oproepen tot samenkomen lijkt dan ook eerder verband te houden met het onderhouden van je persoonlijke relatie met Christus en je redding verwachten op basis Zijn Verlossingswerk.

In dat licht, lijkt het avondmaal uit de droom een verwijzing naar de wederkomst van Jezus en het aanstaande bruiloftsmaal. Zorg dat je er klaar voor bent, door Hem dagelijks te zoeken en je te voeden met Zijn Woord. Doe wat Hij zegt, leg zondig gedrag af, dan zijn je kleren gewassen in Zijn bloed en mag je bij Hem aan tafel. Eet smakelijk!

© Manna Meditatie

Lees ook: