Het barmhartige schaap

Toen een wetgeleerde eens aan Jezus vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen, herinnerde Hij hem aan de Wet: je zult God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht en al je verstand en je naaste als jezelf. De wetgeleerde echter vroeg: wie is mijn naaste? Vervolgens vertelde Jezus hem de parabel van de barmhartige Samaritaan. Vandaag de dag zou deze gelijkenis zo kunnen klinken:

Eens was er een oudere man die jarenlang hard had gewerkt om zichzelf en zijn gezin te kunnen voorzien in een redelijk tot goed bestaan. Helaas was zijn lichaam door het harde werken en door de jaren verzwakt, waardoor hij kwetsbaar was geworden voor ziekten.

Op zekere dag trof hem een vervelend virus en omdat zijn lichaam al zwak was, kreeg hij ernstige klachten en ademhalingsproblemen. Hij moest met spoed worden opgenomen in een ziekenhuis, maar alle ziekenhuizen in het land lagen al vol met vele andere lotgenoten die net als hij ook getroffen waren door dit virus.

Kwetsbaren

Hoewel iedereen wist dat kwetsbare mensen en ouderen extra vatbaar waren voor dit virus, weigerden velen hen te helpen. Sommigen redeneerden dat een dergelijk virus gewoon ‘de natuur’ was en dat deze mensen sowieso zouden sterven en protesteerden tegen de voorzorgsmaatregelen van de overheid om verspreiding tegen te gaan. Anderen meenden dat het een verzinsel van een geheim genootschap was en dat de zieken gewoon acteurs waren om het volk te misleiden; ze lachten er hard om en zetten alles op alles om het gewone leven doorgang te laten vinden.

Hoewel iedereen wist dat kwetsbare mensen en ouderen extra vatbaar waren voor dit virus, weigerden velen hen te helpen.

Medelijden

Maar er waren ook mensen die medelijden hadden en zich het lot van deze kwetsbaren aantrokken. Hoewel ze niet wisten of het zou helpen, deden ze hun best om zo voorzichtig mogelijk te zijn, in de hoop dat zijzelf, en daardoor ook hun kwetsbare medemens, niet ziek zou worden.

Ze hielden afstand waar mogelijk, beschermden zichzelf met mondkapjes en wasten hun handen regelmatig met zeep en desinfecterende gel. Het eiste een hoge prijs, sommigen moesten zelfs stoppen met hun werk en misten daardoor inkomsten, maar zo droegen ze een steentje bij voor de kwetsbare medemens.

Wie van dezen was als een naaste voor die oudere man?

Schapen en bokken

In Mattheüs 25 wordt geschreven over de wederkomst waarna Jezus scheiding zal aanbrengen tussen de schapen en de bokken op aarde.

De schapen hadden medelijden en ontferming getoond: ze gaven de hongerige te eten, drinken aan wie dorst had, namen de vreemdeling in hun huis op, de naakte gaven ze kleren en gingen op bezoek bij de zieken en gevangenen; en dat deden ze eigenlijk zonder het te weten of om indruk te maken op anderen.

De bokken daarentegen hadden juist geen ontferming getoond aan hen die niet in aanzien waren. Als beloning mogen de schapen deelnemen aan Zijn koninkrijk, de bokken echter wacht de straf van het eeuwige vuur…

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *