Ware aanbidding

Veel gelovigen missen de samenkomsten nu veel kerken hun deuren – min of meer gedwongen – gesloten houden vanwege het rondwarende coronavirus. Hoewel veel diensten online ook goed te volgen zijn, is een vaak gehoorde opmerking: ik mis het samen zingen zo.

Zelf genoot ik ook altijd van het zingen; onze gemeente heeft een muzikaal en energiek aanbiddingsteam met piano, drums, (bas)gitaar en soms versterking van saxofoon of fluit en regelmatig danseressen met of zonder vlaggen. De liederen die we zingen komen veelal uit de nieuwste uitgaven van Opwekking. Niet zelden klonk aan het einde van een lied een luid applaus uit de zaal. Voor God, maar misschien ook wel – een beetje – voor de mensen?

Deze opgewekte muziek in onze gemeente trok ook veel bezoekers uit andere meer traditionele kerken. De muziek zorgde mede voor een warm onthaal en regelmatig sloten bezoekers zich na verloop van tijd bij onze gemeente aan.

Afgelopen dagen werd ik meermalen bepaald bij een droom die ik precies twee jaar geleden (27 februari 2019) ontving over een slang op het podium in onze kerk. Deze lag precies op dezelfde plek als waar het aanbiddingsteam altijd stond en ik voelde me geleid om eens onderzoek te doen naar de betekenis van aanbidding in de Bijbel.

Neerwerpen en buigen

Het Hebreeuwse woord voor aanbidding is ‘sjachah’ en dit betekent: zich neerwerpen, neerbuigen voor God die meerder en groter is dan wijzelf om daarmee Zijn grootte, macht, waarheid, rijkdom, gerechtigheid en goedheid te erkennen. Het Griekse woord is ‘proskuneo’, wat huldigen betekent. Dit gebeurde door het zich neerwerpen op de grond en de grond of de voeten te kussen.

In Genesis 22 lezen we over Abraham die de berg opging om zijn zoon Izaäk te offeren. In vers 5 staat dat hij ging om ‘neer te knielen’. In de grondtekst staat ‘aanbidden’ zoals ook de Statenvertaling vermeldt. Abraham gebruikte hierbij echter geen muziekinstrumenten, geen zang, geen vrolijkheid en geen woorden van hem aan God. Nee, hij knielde neer en eerde daarmee God als hoogste Gezaghebber, als Heer. Ook in het boek Openbaring lezen we in hoofdstuk 4 over een dergelijke aanbidding. De oudsten rondom de troon eren en aanbidden God door op te staan van hun tronen waarop ze zaten en zich voor God neer te werpen.

Wat een groot contrast met wat we vandaag de dag ‘aanbidding’ noemen in de evangelische kerken.

Contrast

Wat een groot contrast met wat we vandaag de dag ‘aanbidding’ noemen in de evangelische kerken. Het deed me herinneren aan een profetisch woord dat in 2018 in onze gemeente werd uitgesproken en dat werd afgesloten met een lied van Jimmy Needham: Clear the stage, waarin wordt bezongen dat aanbidding ‘meer is dan een lied’ en zelfs in verband wordt gebracht met afgoderij…

Jezus sprak tot de Samaritaanse vrouw bij de waterput: “Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt moet dat doen in Geest en in waarheid.”

Laten we ons hart onderzoeken of we werkelijk God aanbidden op een wijze die Hem waardig is.

© Manna Meditatie

Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *